Dynasties in India

Dynasties/Kings and their Capitals

Dynasty/KingCapital
Cholas Thanjavur and Gangaikonda Cholapuram
Mauryan Patliputra
Pallavas Kanchi
Pandyas Madurai
Chalukyas Vatapi or Badami
Later Chalukyas Kalyani
Kakatiyas Warangal
Satvahanas Pratisthana (modern day Paithan in Maharashtra)
Bahmani Gulbarga (Ahsanabad) and later Bidar (Muhammadabad)
Varman Pragjyotishpura (Guwahati)
Shunga Patliputra and later Vidisha
Rashtrakuta Manyakheta
Solanki Anhilwara
Shivaji Raigarh
Tipu Sultan Srirengapatnam
Ranjit Singh Lahore
Harshavardhana Thanesar and later Kanauj
Kanishka Purushapura

Dynasties - Founders and Last Kings

Dynasty Founder Last King/Last Great Ruler
Nanda Mahapadma or Ugrasena Dhana Nanda
Maurya Chandragupta Maurya Brihadratha
Gupta Chandragupta I Skandagupta (last great ruler)
Sunga Pushyamitra Devbhumi (last great ruler)
Satvahana Simuka Yajna Satkarni (last great ruler)
Chalukya (of Vatapi) Pulakesin I Kirtivarman Chalukya
Chola Vijayalaya Athirajendra
Rashtrakuta Danti Durga Indra IV
Solanki Moolraj I -
Slave Qutubuddin Aibak Muizuddin Qaiqabad
Khilji Jalal-ud-din Khusro Khan
Tughlak Ghias-ud-din Feroz Shah
Lodhi Bahlol Ibrahim
Moghul Babur Bahadur Shah II

Temples - Associated Dynasties and Locations

Temples Associated Dynasty Location
Khajuraho Bundelas or Chandelas Chattarpur, M.P.
Kailash temples Rashtrakutas Ellora, Maharashtra
Thousand Pillared Temple Kakatiyas Warangal (AP)
Ramappa Temple Kakatiyas Warangal (AP)
Brihadeswara Temple Cholas Tanjavur, Tamilnadu
Kailashnath temple Pallavas Kanchipuram, Tamilnadu
Shore temple Pallavas Mammalapuram, Tamilnadu
Dilwara temple Solankies Mt Abu, Rajasthan
Hazara temple Vijayanagar Hampi, Karnataka
Virupaksha temple Chalukyas Pattadakal, Karnataka
Sun temple Solankis Modhera, Gujarat


 

www.leadthecompetition.in

Dynasties and Capitals

StadiumOptionLocation
1. Kakatiyas a. Patliputra
2. Mauryanb. Thanjavur
3. Satvahanasc. Madurai
4. Cholasd. Warangal
5. Pallavase. Kanchi
6. Pandyasf. Pratisthana